Umowa czarteru jachtu      
 
będącego własnością Stowarzyszenia Żeglarzy Horyzont

         Umowa czarteru nr …………………………zawarta dnia..........................................… pomiędzy:

Stowarzyszeniem Żeglarzy Horyzont  41-703 Ruda Śląska ul. Owocowa 24

a PT.....................................................................................Nr dow. osob. ...................................

zamieszkałym ...................................................................................................…………………

Numer  patentu  ...........................…….. tel. (dostępny na rejsie)...............................………….

Przedmiotem czarteru jest jacht typu ………………………………..   Nr rej.………………..

z silnikiem Mercury o numerze fabrycznym …………………………………………………...

oraz wyposażeniem wyszczególnionym w Protokole przekazania/przejęcia jachtu.

Jacht znajduje się na przystani „GAFEL” - OW  Wodnik Ruciane Nida  Aleja Wczasów 13

Czarter rozpocznie się dnia.......................................... o godzinie ……………..   

Czarterujący zwróci jacht dnia......................................do godziny 10:00                                

na przystani „GAFEL” - OW  Wodnik Ruciane Nida  Aleja Wczasów 13

Koszt najmu jachtu wynosi.......................... zł  słownie .......................................................... zł

Kaucja gwarancyjna wynosi 500 zł i jest zwracana po bezszkodowym zdaniu jachtu potwierdzonym protokołem.

W wypadku wpłacenia 30 % zaliczki, najpóźniej na cztery tygodnie przed  rozpoczęciem czarteru należy wpłacić resztę należnej kwoty za czarter. Nie uiszczenie wpłaty w terminie powoduje rozwiązanie niniejszej umowy bez powiadomienia .

Szczegóły przejęcia i zdania jachtu oraz odpowiedzialności za szkody wynikłe z winy czarterującego zawarte są w Regulaminie czarterów , który jest nieodłączną częścią  niniejszej umowy i który czarterobiorca jest zobowiązany znać i przestrzegać, co potwierdza własnoręcznym podpisem  .

Podpis osoby czarterującej jacht

Podpis przedstawiciela Stowarzyszenia Żeglarzy Horyzont

Ruda Śląska ……………………………………………

Numer konta : ING Bank Śląski 19 10501331 1000002291921316                                  

Telefon : 508 25 90 16


 

Umowa czarteru jachtu - Regulamin czarteru
będącego własnością Stowarzyszenia Żeglarzy Horyzont

    1.            Umowa czarteru staje się obowiązująca po opłaceniu przez Czarterującego całej kwoty za czarter jachtu wraz z kaucją gwarancyjną określoną w umowie.

    2.            Armator zobowiązany jest do wydania Czarterującemu jachtu w stanie umożliwiającym  bezawaryjne żeglowanie, wyposażonego w obowiązkowe środki ratunkowe. Wydanie i przyjęcie jachtu nastąpi w dniu i miejscu określonym w Umowie czarteru.

    3.            Czarterujący w momencie odbioru jachtu musi okazać Umowę, uprawnienia do prowadzenia jachtu, dokument tożsamości  którego numer wpisany został w Umowie, dowód wpłaty całej należności za czarter.

    4.            W wypadku niemożności wyczarterowania jachtu określonego w  Umowie z przyczyn niezależnych od armatora zastrzega on sobie prawo do dostarczenia jachtu o podobnym standardzie i wyposażeniu.

    5.            W wypadku rezygnacji z najmu jachtu na dwa miesiące przed terminem rozpoczęcia czarteru, Czarterujący otrzyma zwrot wpłaconej zaliczki. Armator zwróci Czarterującemu opłatę za przerwę wynikłą w czarterze jeżeli jest ona spowodowana z winy armatora  i jeżeli trwa ona dłużej niż 24 godziny.

    6.            Podczas czarteru Czarterujący zobowiązany jest do dbania o jacht i użytkowania go zgodnie z dobrze pojętą praktyką i etykietą żeglarską. Odpowiada on materialnie za stan  powierzonego jachtu i jego wyposażenia.

    7.             Armator nie zapewnia serwisu „na szlaku” w wypadku powstania awarii należy skontaktować się z armatorem celem ustalenia sposobu i miejsca jej usunięcia. W wypadku uszkodzeń powstałych z winy Czarterującego ponosi on odpowiedzialność finansową za wynikłe szkody. Zobowiązany jest on do ich zgłoszenia armatorowi.

    8.            Czarterujący nie może podnajmować najmowanego jachtu, brać udziału w regatach na najmowanym jachcie oraz wprowadzać zwierząt na jacht bez zgody armatora.

    9.            Jacht należy zdać w miejscu i terminie określonym w Umowie. W wypadku niedotrzymania (przekroczenia) terminu zwrotu  Czarterujący zostanie obciążony karną odpłatnością w wysokości 300 % dziennego czarteru jachtu za każdy rozpoczęty dzień przekroczenia terminu (zwrot jachtu spóźniony o 1 godzinę).

   10.        Wynajęcie i zdanie jachtu następuje na podstawie Protokołu przekazania/przejęcia jachtu w którym wymieniony jest cały sprzęt znajdujący się na jachcie oraz stan jachtu. Protokół ten jest sporządzany w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach. Przy przejęciu jachtu Czarterujący powinien sprawdzić sprzęt wymieniony w Protokole przekazania/przejęcia  jachtu i podpisać własnoręcznie jego stan i ilość .Protokół ten będzie stanowił podstawę do oceny stanu jachtu i sprzętu przy jego zdawaniu. Za braki i uszkodzenia ujawnione po podpisaniu Protokołu przekazania/przejęcia jachtu odpowiada Czarterujący i zobowiązany jest do ich usunięcia lub pokrycia strat wg cen określonych w Protokole. Brak Protokołu przekazania/przejęcia jachtu po zakończonym czarterze obciąży Czarterującego wszelkimi brakami i uszkodzeniami stwierdzonymi przez armatora lub jego przedstawiciela.

   11.        Czarterujący zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcjami używania sprzętu, a w razie ich braku używać sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zdrowym rozsądkiem.

   12.        Szczególnie dokładnie należy zapoznać się z trybem  postępowania w przypadku kolizji lub kradzieży. Zaniechanie lub błędne postępowanie w przypadku kolizji lub kradzieży może doprowadzić do utraty odszkodowania wypłacanego przez PZU. W takim wypadku wynikłe straty pokrywa Czarterujący.

   13.        Kaucja zostanie zwrócona Czarterującemu po bezszkodowym zdaniu jachtu. W innym razie z kaucji zostanie odliczona suma strat jakie spowodował Czarterujący. W wypadku braku wyceny szkód armator wstrzymuje zwrot kaucji do wyjaśnienia  sprawy wyceny szkód  (wycena przez rzeczoznawcę na koszt Czarterobiorcy).

   14.        Czarterujący zobowiązany jest zwrócić jacht wysprzątany, gotowy do następnego rejsu, lub pokryć koszty sprzątania jachtu (w wysokości 150 zł ) płatne załodze przejmującej jacht lub bosmanowi.

   15.        Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.

   16.        Strony zobowiązują się do rozwiązywania sporów polubownie, a w razie niemożności polubownego załatwienia sprawy rozstrzygnie ją Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej..

   17.        W kwestiach nie objętych niniejszym regulaminem ma zastosowanie Kodeks Cywilny.

   18.        Umowa czarteru , Regulamin czarteru oraz Protokół przekazania/przejęcia jachtu są sporządzane w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach i w takiej formie podpisane przez każdą ze stron.

Podpis osoby czarterującej jacht

Podpis przedstawiciela Stowarzyszenia Żeglarzy Horyzont

 

 Ruda Śląska dnia .................................